David: His Story Is Our Story: -A Tagalog Love God Greatly Study Journal (Tagalog Edition

by Love God Greatly (Author)

Amazon

https://www.amazon.com/David-Story-Tagalog-Greatly-Journal/dp/0692732551

https://www.amazon.com

Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung gagamitin ng Diyos ang isang tulad mo? Kung gayon ang buhay ni David ay para sa iyo. Ang pastol, ang hari, ang mandirigma, ang kaibigan, ang makasalanan at ang taong may malalim at matibay na paniniwala sa Diyos. Si David ay tanyag sa pagkakaroon ng maraming titulo sa buong buhay niya, ngunit siya ay pinaka tanyag bilang isang tao na ang puso at kalooban ay nawawangis sa Diyos. Sa buhay ni David nasasalamin ang malalim at matatag niyang tiwala sa Diyos at ang kanyang pagkamatapat ay tunay at wagas, batay sa masusing pagaaral, ang buhay ni David ay nabalot din ng maraming panlilinlang, kalungkutan at pagdududa. Paano ngayon naging isang importanteng karakter sa Bibliya si David? Si David na makasalanan ay kinalinga ng isang matapat at mapagmahal na Diyos. Sa walong linggong pagaaral natin sa Love God Greatly Bible study, ang pagaaral natin sa buhay ni David ay dadlhin tayo sa isang higit na mabuting Pastol, Kaibigan at Hari. Tuwing Lunes at Martes tayo ay magaaral ukol sa buhay ni David, Miyerkules at Huwebes ay para sa buhay ni Hesus at ang Biyernes ay para sa ating masusi at malalim na pagninilay nilay. Sa ating sama samang pagaaral ating tignan kung saan nakikita ang katapatan ng ating Diyos, kabaitan, pagpapasensiya, katarungan,awa at habag sa buhay ni David, pagkat ang Diyos ni David ay siya rin nating Diyos. Ang buhay na inilaan ng Diyos kay David ay puno ng pagsubok at saya kaya marapat lamang na tayo bilang mga kababaihan ay masalamin sa atin ang loob at puso ng Diyos kahalintulad ni David.


Fear & Anxiety: Learning to Overcome with God's Truth: A Tagalog Love God Greatly Study Journal (Tagalog Edition)

by Love God Greatly (Author)

https://www.amazon.com/Fear-Anxiety-Learning-Overcome-Tagalog/dp/198585502X

https://www.amazon.com

FEAR & ANXIETY Does life seem overwhelming at times? Do you struggle with sleepless nights? Are the "what if" thoughts invading your mind and robbing you of peace? Are you looking for relief from the fear and anxiety that is filling your life and silencing your dreams of a better tomorrow? Make no mistake; fear is all around us. But that doesn't mean we have to cower to it any longer. Fear is a bully, and it's time we put it in its place! Fear is not allowed to have power over our lives any longer. In this six-week study, we will dig into God's Word, from the Old Testament to the New, and discover what God says about fear and anxiety. We’ll learn how we can combat it through the power of His Word. No longer will we be slaves to our fears. Though fear and anxiety will always be a part of our lives, we can learn how to take back control and not allow it to cripple us any longer. Looking to God for help, we will find the freedom our hearts are aching for and the peace our minds need. With God on our side and His Words in our hearts and minds, we will overcome! So grab your favorite beverage, crack open your Bible, and let's encounter our Fear Slayer together as we read about and write down God’s instructions. For more encouragement, join us online where you'll find corresponding Bible study content on our Monday, Wednesday, and Friday blogs, further insights with our daily devotionals and a loving community to cheer for you as you spend time in God's Word!


Love God Greatly Bible Study Journals for Women in Tagalog

https://lovegodgreatly.com

Please put the word Tagalog in the search engine. You can also try other languages of the Philippines.


Mangangaral: Hanapin Ang Tunay Na Halaga Ng Buhay (Tagalog Edition)

by Love God Greatly (Author)

Amazon

https://www.amazon.com/Mangangaral-Hanapin-Tunay-Halaga-Tagalog/dp/0692659382

https://www.amazon.com

“ANG LAHAT AY KALAYAWAN SA…. MUNDO LAMANG” Dito nagsisimula at nagtatapos ang isa sa pinakamahirap at masalimuot na pag aaral sa isang aklat sa Biblia. Ito ay nagpapahiwatig ng labis na kawalan ng pag asa o direksyon sa ating buhay, sa sobrang pagpapahalaga sa mga bagay na materyal na ating natatamasa dito sa mundo. Ngunit sa masusing pag aaral nito, dito natin maiintindihan ang labis na ligaya at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sa walong linggong pagaaral sa aklat ng Mangangaral, ang ating mga katanungan ukol sa tunay na kahulugan ng buhay ay dadalhin tayo kay Solomon. Ang makahulugang pagpapatunay na upang mahanap natin ang ating kahalagahan sa ating buhay, tayo ay dapat makakilala sa ating Panginoon, sundin siya, isabuhay ang mga aral at pagyamanin ang ating mga buhay ng naaangkop sa katuruan ng ating Panginoon


Philippians: Choosing Joy: A Tagalog Love God Greatly Study Journal (Tagalog Edition)

by Love God Greatly (Author)

Amazon

https://www.amazon.com/Philippians-Choosing-Tagalog-Greatly-Journal/dp/1978471963

https://www.amazon.com

JOY is a recurring theme in the book of Philippians, which is pretty amazing considering this letter was written by Paul while he was in prison. How is it possible to have deep joy in the midst of overwhelming sorrow and suffering? Paul is not only a great example to us, but he also points us to the answer. Out of 104 verses in this power-packed book, Jesus is mentioned directly or indirectly 51 times. In the end, Paul teaches us that Jesus is the Author and only Source of true joy. The things of this world can never satisfy our deepest longings. Without Jesus there is no salvation, and therefore no lasting joy. Without Jesus there is no way to overcome our circumstances, to love people who are hard to love, to reconcile, to forgive, and to live godly lives. “These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full.” -John 15:11 Together, let’s open our Bibles and seek to better know our Savior and the unspeakable joy and contentment He offers to those who follow Him… reading and writing what God speaks into our hearts along the way. For more encouragement, visit us online where you’ll find further insights, community, and content to supplement your time in God's Word!


Ruth - One Woman's Journey from Loss to Legacy: A Tagalog Love God Greatly Study Journal (Tagalog Edition)

Amazon

by Love God Greatly (Author)

https://www.amazon.com/Ruth-Journey-Tagalog-Greatly-Journal/dp/1545561532/

https://www.amazon.com

If you’ve ever experienced loss, loneliness, or seasons of great change or difficulty, then you can immediately identify with the events and people in the book of Ruth. While Ruth begins as a story of heartache, it doesn’t stop there. Mourning turns to dancing as themes of loyalty, kindness, boldness, acceptance, love, and redemption are uncovered. But ultimately, Ruth is a book about the providence of God. We should never underestimate the seemingly small events in our lives. Whether it is caring for family, getting married, working, showing kindness to our neighbors, or raising children… all of it is being used by God for the good of those who love Him, for His glory, and for the salvation of others. The book of Ruth reminds us that no event or person is insignificant in the plan of God. We’re thrilled that you’re joining us in this four-week Love God Greatly study as we read and write what God speaks into our hearts along the way. For more encouragement, visit LoveGodGreatly.com where you’ll find further insights, community, and content to supplement your time in God’s Word!


Walking in Wisdom: A Tagalog Love God Greatly Study Journal (Tagalog Edition)

by Love God Greatly (Author)

Amazon

https://www.amazon.com/Walking-Wisdom-Tagalog-Greatly-Journal/dp/1542487463

https://www.amazon.com

Ang Aklat ng Kawikaan ay dinadala tayo ng harapan sa mga matatalino at mangmang at ang kinahihinatnan ng kanilang mga desisyon.Ang pag aaral ay personal, madalas ito ay direkta sa kung ano ang ating hinaharap, ito ay tumatalakay sa mga bagay o pagkakataon na maaari tayong matukso at lumayo sa Panginoon. Sa anim na linggong pag aaral na ito, tayo ay dadalhin ng Kawikaan sa direktang tema nito sa ating pananalita,mga pakikipag ugnayan, trabaho at yaman sa gitna ng mga tukso sa buhay. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, dito tayo dadalhin ng Aklat ng Kawikaan. Ginagamit Niya ang mga kawikaang ito upang tayo ay dalhin sa daan ng karunungan at ipinapakita Niya ang bunga ng pagtitiwala sa karunungang hatid ng pagsunod sa Kanya, upang ang ating tiwala ay lubos nating ipagkaloob sa Kanya. Samahan niyo kami dito sa Love God Greatly na tumalakay sa mga mabuting salita ng Diyos, magbasa at sumulat at tuklasin ang nais ng Panginoon para sa atin.


Filipino Christian Resources

http://filipinochristianresources.com
https://twitter.com/Fil_Resources
https://www.facebook.com/Filipino-Christian-Resources-1268626149908550/


If you have any questions or need help finding a particular video, tract, book or any other Christian resource in any language of the world, please contact brianformissions@gmail.com