Treasuring Christ PH

https://treasuringchristph.org


English: Treasuring Christ PH provides free Taglish gospel-centered resources to be used by Tagalog-speaking churches. There are sermons, eBooks, study guides, and even music that are available on this website.

Tagalog: Ang Treasuring Christ PH ay nagpapamigay ng mga libreng Taglish na gospel-centered material na maaaring gamitin ng mga simbahan na gumagamit ng wikang Tagalog. Matatagpuan sa website na ito ang mga Tagalog sermon, eBook, gabay sa pag-aaral ng Bibliya, at mga awiting Kristiyano.


Filipino Preachers

http://filipinopreachers.worthyofpraise.org/index.html


English: Filipino Preachers offers free resources for Filipino preachers or pastors. Some of the resources here are in the English language, but others are in the Tagalog language. There are written sermons, audio sermons, and even discipleship materials that you can find on this website.


Tagalog: Maraming libreng babasahin para sa mga Pilipinong mangangaral ang matatagpuan dito sa Filipino Preachers website. Ang iba ay nasa wikang Ingles, at ang iba naman ay nasa wikang Tagalog. Matatagpuan dito ang mga nakasulat na sermon, audio sermon, at mga discipleship material.


New Life in Christ Discipleship Manual Tagalog

https://newlifediscipleshipmanual.com

https://newlifediscipleship.com/product/tagalog-philippines/


English: New Life in Christ discipleship manual contains lessons about how to disciple a believer, whether that person is a new or old believer. This is free material that you can download online.


Tagalog: Ang New Life in Christ ay isang discipleship manual na isinalin sa wikang Tagalog. Layunin ng babasahing ito ang magturo kung paano hubugin at tulungang palaguin ang pananampalataya ng isang mananampalataya. Ang manwal na ito ay libre at makukuha online.


Pressing On Tagalog

https://www.seeyouinheaven.life/tagalog/


English: Pressing On is a discipleship material produced by See You In Heaven Ministries. This discipleship material offers a systematic approach to leading a non-Christian to Christ, building them up, and equipping them for ministry.


Tagalog: Ang Pressing On ay isang discipleship manual na nilikha ng See You In Heaven Ministries. Ito ay nasa wikang Ingles ngunit naisallin na ngayon sa wikang Tagalog. Ang Pressing On ay gumagamit ng systematic approach kung paano gagabayan patungo kay Kristo ang isang hindi pa mananampalataya. Mapapag-aralan din dito kung paano tutulungang patatagin ang kanilang pananamlataya at kung paano sila ay huhubugin upang maging handa sa paglilingkod.Filipino Christian Resources

http://filipinochristianresources.com
https://twitter.com/Fil_Resources
https://www.facebook.com/Filipino-Christian-Resources-1268626149908550/


If you have any questions or need help finding a particular video, tract, book or any other Christian resource in any language of the world, please contact brianformissions@gmail.com